Gastouderbemiddeling voor kinderopvang: professioneel en persoonlijk

Goede gastouders

Zoekt u een goede en betrouwbare gastouder voor uw kind(eren). Wilt u een gastouder aan huis, of zoekt u opvang bij de gastouder thuis. Bent u op zoek naar opvang op vaste of flexibele tijden. In al deze gevallen kunt u terecht bij Matchpunt. Wij beschikken over een netwerk van 50 professionele, geregistreerde en ervaren gastouders in Zwolle en omgeving.

Ook kunt u zelf uw gastouder aanmelden. Dat kan uw eigen gastouder zijn of een opa, oma of buurvrouw. Mits zij voldoen aan de wettelijke vereisten heeft u zelf recht op de wettelijke kinderopvangtoeslag.

Unieke tarifering

De tarieven van Matchpunt zijn uniek. Bij veel bureaus betaalt u een tarief per kind per uur. Dus hogere kosten bij meerdere kinderen en meerdere uren. Matchpunt berekent een vast bedrag per maand per gezin voor begeleiding ongeacht het aantal kinderen of afgenomen uren.

De kosten voor de kinderopvang worden grotendeels vergoed door de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat dit voor u betekent.

Kwaliteit en veiligheid

De gastouders in het netwerk van Matchpunt zijn professionele zelfstandigen. Ze vormen een hechte groep. Ze ontmoeten elkaar regelmatig bij door Matchpunt georganiseerde workshops.

Matchpunt staat ingeschreven in het landelijk register van gastouderbureaus (LRK 476881511), en voldoet aan alle wettelijke richtlijnen en eisen. Gastouders worden vooraf door Matchpunt gescreend. Ook Matchpunt zelf wordt jaarlijks door de overheid gescreend. Deze controle wordt uitgevoerd door de GGD. We zijn volledig open en transparant over onze externe beoordelingen. U vindt het laatste externe inspectierapport van de GGD hier.

Over Matchpunt

Gastouderbemiddeling: professioneel en persoonlijk

Persoonlijk contact en een klik tussen matchpunt, ouders en gastouders is de basis voor een goede match. De professionele aanpak van de gastouder maakt dat er een vertrouwde en gezonde omgeving is waarbinnen kinderen opgroeien in een huiselijke omgeving.
Gastouderbureau Matchpunt bemiddelt tussen gastouders en ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren). Matchpunt bemiddeld regionaal en begeleidt landelijk. We staan ingeschreven in het landelijk register kinderopvang.

Het bureau is in 2006 opgericht door Marja van Dijk. Persoonlijke ervaring met gastouderopvang en gastouderbureaus voor haar eigen kinderen hebben haar gestimuleerd om het anders aan te pakken dan andere bureaus.

Marja van Dijk heeft onder andere jarenlange ervaring als manager bij diverse uitzend- en detacheringbureaus waardoor bemiddeling en het samenbrengen van mensen zeer vertrouwd is. De laatste jaren nog specifieker als branchemanager bij een adviserende organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang en jeugdzorg.

Visie en uitgangspunten

Matchpunt is opgericht vanwege een persoonlijke en specifieke visie op gastouderbemiddeling: Professioneel, persoonlijk en tegen redelijke vergoedingen zaken doen.

Onze uitgangspunten voor begeleiding zijn:

 • Werken volgens wettelijke regels en richtlijnen is verplicht en hard. Belangrijk hierbij is om de aard en de geest van de regels te kennen en de regelruimte waar mogelijk op maat in re richten.
 • Contractafspraken zijn belangrijk maar dienen ter bescherming. In onderling overleg en wederzijdse overeenstemming is er veel flexibiliteit mogelijk.
 • Ouders en gastouders spreken samen een prijs af voor de opvang van hun kind(eren).
 • Ouders betalen het gastouderbureau een vast bedrag per maand voor bemiddeling en begeleiding. Geen toeslag voor het aantal uren van de kinderopvang. Dit is uniek.
 • Ouders en overheid betalen niet meer dan nodig is.
 • Het bureau is ook buiten kantoortijden te bereiken.

Unieke tarifering

De tarieven van Matchpunt zijn uniek. Bij veel bureaus betaalt u een opslag op het gastoudertarief per kind per uur. Dus hogere kosten bij meerdere kinderen en meer uren. Matchpunt berekent een vast bedrag per maand per gezin voor begeleiding ongeacht het aantal kinderen of afgenomen uren.

De vergoeding voor de gastouderopvang gaat naar diegene die er ook het hardst voor werkt: de gastouder. Door deze werkwijze betalen de ouders (en indirect de overheid) minder dan bij andere gastouderbureaus. En krijgen de gastouders een hogere vergoeding voor hun werk. Dus een win-win-win situatie voor iedereen.

Regels en wetgeving

Matchpunt zorgt ervoor dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Hierdoor worden de kosten voor kinderopvang grotendeels vergoed door de belastingdienst.
Op www.toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat dit voor u betekent.

Werkwijze

Een gastouder zoeken of aanmelden

Zoekt u een goede en betrouwbare gastouder voor uw kind(eren). Of heeft u zelf al een gastouder gevonden die u wil aanmelden bij Matchpunt zoals uw huidige gastouder, opa, oma of buurvrouw. Matchpunt helpt u om te voldoen aan de wettelijke vereisten zodat u zelf recht heeft op kinderopvangtoeslag. Bent u op zoek naar opvang op vaste of flexibele tijden. Wilt u een gastouder aan huis, of zoekt u opvang bij de gastouder thuis. In al deze gevallen kunt u terecht bij Matchpunt. Meld u zich dan aan via de link of neem telefonisch contact op.

Wensen en verwachtingen kinderopvang

In een persoonlijk gesprek bespreken we met de ouders alle wensen en verwachtingen. Uitgangspunt is dat een goede match ontstaat op basis van wat ouders wensen, en wat een gastouder kan bieden. Deels gaat om heel concrete zaken zoals (woon)plaats, en aantal uren van opvang. Ook meer specifieke wensen zoals de aan- of afwezigheid van huisdieren komen aan bod.
Van alle gastouders is een CV, zijn referenties en een verklaring omtrent gedrag beschikbaar. Maar belangrijker is de klik, en vertrouwen over de opvang van de kinderen. Daarbij gaat het ook om gevoel. Want het gaat tenslotte om uw kinderen!!

Veiligheid en pedagogisch klimaat

Als alles is besproken gaat Matchpunt op zoek naar een geschikte gastouder. Onze gastouderopvang voldoet aan alle kwalificaties en kwaliteitseisen die worden gesteld aan zowel de gastouder als aan de omgeving waar de kinderen worden opgevangen. Veiligheid en gezondheid bijvoorbeeld. Maar ook het pedagogisch klimaat en een verklaring omtrent gedrag.

Contract en administratieve afhandeling

Op basis van de vraag zoekt Matchpunt een geschikte gastouder, en worden gastouder en ouders met elkaar in contact gebracht. Is de klik er, dan wordt alles vastgelegd in een contract tussen alle partijen.

 • De gastouder en ouder gaan een contract aan.
 • De gastouder gaat een contract aan met het gastouderbureau.
 • Het gastouderbureau gaat een contract aan met de ouder(s).

Matchpunt zorgt voor de afhandeling van alle contracten en maandelijkse financiële verrekeningen tussen ouders en gastouders (kassiersfunctie). Ouders en gastouders beschikken beide over een eigen internetportaal. Alle relevante informatie is op deze plek gebundeld zoals urenregistratie, maandelijkse kostenoverzichten, facturen, het pedagogisch plan, nieuwsbrieven, gegevens van de oudercommissie en klachtenregelingen, etc.

Kwaliteitsbewaking

Ook nadat de opvang is gerealiseerd, zorgt Matchpunt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Onder andere door:

 • Evaluaties met de gastouders en ouders.
 • Controle op naleving van het pedagogisch beleidsplan/protocolkindermishandeling.
 • Regelmatige bijeenkomsten en workshops voor de gastouders.
 • Jaarlijks controle van het opvangadres op het gebied van veiligheid en hygiëne.
 • Organiseren en bijwonen van de oudercommissiebijeenkomsten.
 • Afhandeling klachten volgens klachtenprotocol.
 • Optreden als mediator/bemiddelaar, mochten er zich toch problemen voordoen.

Gastouderbureau Matchpunt wordt zelf gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport staat in het landelijk register kinderopvang: inspectierapport Matchpunt. U kunt het inspectierapport ook bij ons opvragen of inzien. Matchpunt staat ingeschreven in het landelijk register van gastouderbureaus (LRK). Daarnaast is Matchpunt aangesloten bij SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) en werkt zij met een oudercommissie die meedenkt en adviseert.

Tarieven

De kosten voor kinderopvang door gastouders zijn gesplitst in een tarief per uur voor de gastouder, en een vast begeleidingstarief voor Matchpunt.

Uurtarief voor de gastouder

Het tarief van gastouders via Matchpunt verschilt per gastouder. De gastouder bepaalt zelf haar tarief in overleg met de ouder(s). Dit wordt in een zogenaamd koppelingscontract vastgelegd. Matchpunt vervult de (wettelijk verplichte) kassiersfunctie voor de gastouder.

Uniek: vast maandtarief voor begeleiding

Voor de begeleiding betaalt u een vast tarief per maand. Het maakt niet uit voor hoeveel kinderen of hoeveel uren u gastouderopvang heeft voor uw kinderen. Matchpunt rekent geen toeslag per uur. En ook geen toeslag per kind. Dit is uniek in Nederland. Maar volgens ons niet meer dan normaal. Waarom zou u extra betalen voor iets waar het gastouderbureau niets extra’s voor hoeft te doen?!
Er zijn twee uitzondering. Als u kinderen worden opgevangen bij meer dan 1 gastouder, dan betaalt u een toeslag van € 5,00 (BTW vrij) per extra gastouder op het vaste begeleidingstarief per maand. Neemt u minder dan 30 uur per maand af dan betaald u per uur.

Het begeleidingstarief per maand in 2016 is € 40,50 (BTW vrij).

Voor het vaste maandbedrag regelt Matchpunt alle activiteiten die horen bij een veilige en gezonde kinderopvang, die voldoen aan alle wettelijke richtlijnen:

 • Begeleiden en faciliteren (nieuwe) gastouders en ouders.
 • Aanmeldingen en wijzigingen Landelijk Register Kinderopvang.
 • Bemiddeling binnen het netwerk van Matchpunt.
 • Bemiddeling- en evaluatiegesprekken met ouders en gastouder.
 • Jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie per gastouder.
 • Afsluiten contracten en contractbeheer (verplichte documenten).
 • Maandelijkse facturatie en wettelijke kassiersfunctie.
 • Jaaropgaven gastouders en ouders.
 • Administratie volgens richtlijnen belastingdienst.
 • Uitwisseling gegevens belastingdienst.
 • Bewaken en ondersteunen (bij)scholing en aansprakelijkheidsverzekering gastouders
 • Aanbieden jaarlijkse trainingsdag Matchpunt voor gastouders
 • Informatieverstrekking en nieuwsbrieven.
 • Vraagbaak voor ouders en gastouders.
 • Faciliteren en organiseren oudercommissie.
 • Lidmaatschap Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en klachtenloket Kinderopvang.
 • GGD controles.

Voor bemiddeling door Matchpunt betaald u geen inschrijving- of bemiddelingskosten.
U betaald alleen het vaste maandtarief.

Bureaukosten Matchpunt (op basis van automatische incasso) Prijs per gezin  per maand (BTW vrij)
> 30 uur per maand basis (1 gastouder) € 40,50
> 30 uur per maand twee of meer gastouders € 40,50 + € 5,- per gastouder
0-30 uur per maand basis (1 gastouder) € 1,35 per uur/minimaal € 16,-

 

Onze gastouders

De gastouders in het netwerk van Matchpunt zijn professionele zelfstandigen. Ze vormen een hechte groep van 50 gastouders vooral binnen regio Zwolle. Ze ontmoeten elkaar regelmatig bij door Matchpunt georganiseerde workshops voor bijscholing of het uitwisselen van ervaringen. Zo blijven we samen leren en ontwikkelen. Is uw gastouder ziek, dan regelt zij in veel gevallen in overleg met de ouder een geschikte invalgastouder, iemand die past bij uw kinderen.

Contact

Matchpunt

Marja van Dijk
Brederostraat 26
8023 AT Zwolle
email: info@matchpunt.nl
telefoonnummer: 038 4525932 of 06-23872527 (ook buiten kantoortijden bereikbaar)