Gastouderbemiddeling voor kinderopvang: professioneel en persoonlijk

Goede gastouders

Zoekt u een goede en betrouwbare gastouder voor uw kind(eren). Wilt u een gastouder aan huis, of zoekt u opvang bij de gastouder thuis. Bent u op zoek naar opvang op vaste of flexibele tijden. In al deze gevallen kunt u terecht bij Matchpunt. Wij beschikken over een netwerk van 50 professionele, geregistreerde en ervaren gastouders in Zwolle en omgeving.

Ook kunt u zelf uw gastouder aanmelden. Dat kan uw eigen gastouder zijn of een opa, oma of buurvrouw. Mits zij voldoen aan de wettelijke vereisten heeft u zelf recht op de wettelijke kinderopvangtoeslag.

Unieke tarifering

De tarieven van Matchpunt zijn uniek. Bij veel bureaus betaalt u een tarief per kind per uur. Dus hogere kosten bij meerdere kinderen en meerdere uren. Matchpunt berekent een vast bedrag per maand per gezin voor begeleiding ongeacht het aantal kinderen of afgenomen uren.

De kosten voor de kinderopvang worden grotendeels vergoed door de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat dit voor u betekent.

Kwaliteit en veiligheid

De gastouders in het netwerk van Matchpunt zijn professionele zelfstandigen. Ze vormen een hechte groep. Ze ontmoeten elkaar regelmatig bij door Matchpunt georganiseerde workshops.

Matchpunt staat ingeschreven in het landelijk register van gastouderbureaus (LRK 476881511), en voldoet aan alle wettelijke richtlijnen en eisen. Gastouders worden vooraf door Matchpunt gescreend. Ook Matchpunt zelf wordt jaarlijks door de overheid gescreend. Deze controle wordt uitgevoerd door de GGD. We zijn volledig open en transparant over onze externe beoordelingen. U vindt het laatste externe inspectierapport van de GGD hier.

Over Matchpunt

Gastouderbemiddeling: professioneel en persoonlijk

Persoonlijk contact en een klik tussen matchpunt, ouders en gastouders is de basis voor een goede match. De professionele aanpak van de gastouder maakt dat er een vertrouwde en gezonde omgeving is waarbinnen kinderen opgroeien in een huiselijke omgeving.
Gastouderbureau Matchpunt bemiddelt tussen gastouders en ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren). Matchpunt bemiddeld regionaal en begeleidt landelijk. We staan ingeschreven in het landelijk register kinderopvang.

Het bureau is in 2006 opgericht door Marja van Dijk. Persoonlijke ervaring met gastouderopvang en gastouderbureaus voor haar eigen kinderen hebben haar gestimuleerd om het anders aan te pakken dan andere bureaus.

Marja van Dijk heeft onder andere jarenlange ervaring als manager bij diverse uitzend- en detacheringbureaus waardoor bemiddeling en het samenbrengen van mensen zeer vertrouwd is. De laatste jaren nog specifieker als branchemanager bij een adviserende organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang en jeugdzorg.

Visie en uitgangspunten

Matchpunt is opgericht vanwege een persoonlijke en specifieke visie op gastouderbemiddeling: Professioneel, persoonlijk en tegen redelijke vergoedingen zaken doen.

Onze uitgangspunten voor begeleiding zijn:

 • Werken volgens wettelijke regels en richtlijnen is verplicht en hard. Belangrijk hierbij is om de aard en de geest van de regels te kennen en de regelruimte waar mogelijk op maat in re richten.
 • Contractafspraken zijn belangrijk maar dienen ter bescherming. In onderling overleg en wederzijdse overeenstemming is er veel flexibiliteit mogelijk.
 • Ouders en gastouders spreken samen een prijs af voor de opvang van hun kind(eren).
 • Ouders betalen het gastouderbureau een vast bedrag per maand voor bemiddeling en begeleiding. Geen toeslag voor het aantal uren van de kinderopvang. Dit is uniek.
 • Ouders en overheid betalen niet meer dan nodig is.
 • Het bureau is ook buiten kantoortijden te bereiken.

Unieke tarifering

De tarieven van Matchpunt zijn uniek. Bij veel bureaus betaalt u een opslag op het gastoudertarief per kind per uur. Dus hogere kosten bij meerdere kinderen en meer uren. Matchpunt berekent een vast bedrag per maand per gezin voor begeleiding ongeacht het aantal kinderen of afgenomen uren.

De vergoeding voor de gastouderopvang gaat naar diegene die er ook het hardst voor werkt: de gastouder. Door deze werkwijze betalen de ouders (en indirect de overheid) minder dan bij andere gastouderbureaus. En krijgen de gastouders een hogere vergoeding voor hun werk. Dus een win-win-win situatie voor iedereen.

Regels en wetgeving

Matchpunt zorgt ervoor dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Hierdoor worden de kosten voor kinderopvang grotendeels vergoed door de belastingdienst.
Op www.toeslagen.nl kunt u zelf berekenen wat dit voor u betekent.

Werkwijze

Een gastouder zoeken of aanmelden

Zoekt u een goede en betrouwbare gastouder voor uw kind(eren). Of heeft u zelf al een gastouder gevonden die u wil aanmelden bij Matchpunt zoals uw huidige gastouder, opa, oma of buurvrouw. Matchpunt helpt u om te voldoen aan de wettelijke vereisten zodat u zelf recht heeft op kinderopvangtoeslag. Bent u op zoek naar opvang op vaste of flexibele tijden. Wilt u een gastouder aan huis, of zoekt u opvang bij de gastouder thuis. In al deze gevallen kunt u terecht bij Matchpunt. Meld u zich dan aan via de link of neem telefonisch contact op.

Wensen en verwachtingen kinderopvang

In een persoonlijk gesprek bespreken we met de ouders alle wensen en verwachtingen. Uitgangspunt is dat een goede match ontstaat op basis van wat ouders wensen, en wat een gastouder kan bieden. Deels gaat om heel concrete zaken zoals (woon)plaats, en aantal uren van opvang. Ook meer specifieke wensen zoals de aan- of afwezigheid van huisdieren komen aan bod.
Van alle gastouders is een CV, zijn referenties en een verklaring omtrent gedrag beschikbaar. Maar belangrijker is de klik, en vertrouwen over de opvang van de kinderen. Daarbij gaat het ook om gevoel. Want het gaat tenslotte om uw kinderen!!

Veiligheid en pedagogisch klimaat

Als alles is besproken gaat Matchpunt op zoek naar een geschikte gastouder. Onze gastouderopvang voldoet aan alle kwalificaties en kwaliteitseisen die worden gesteld aan zowel de gastouder als aan de omgeving waar de kinderen worden opgevangen. Veiligheid en gezondheid bijvoorbeeld. Maar ook het pedagogisch klimaat en een verklaring omtrent gedrag.

Contract en administratieve afhandeling

Op basis van de vraag zoekt Matchpunt een geschikte gastouder, en worden gastouder en ouders met elkaar in contact gebracht. Is de klik er, dan wordt alles vastgelegd in een contract tussen alle partijen.

 • De gastouder en ouder gaan een contract aan.
 • De gastouder gaat een contract aan met het gastouderbureau.
 • Het gastouderbureau gaat een contract aan met de ouder(s).

Matchpunt zorgt voor de afhandeling van alle contracten en maandelijkse financiële verrekeningen tussen ouders en gastouders (kassiersfunctie). Ouders en gastouders beschikken beide over een eigen internetportaal. Alle relevante informatie is op deze plek gebundeld zoals urenregistratie, maandelijkse kostenoverzichten, facturen, het pedagogisch plan, nieuwsbrieven, gegevens van de oudercommissie en klachtenregelingen, etc.

Kwaliteitsbewaking

Ook nadat de opvang is gerealiseerd, zorgt Matchpunt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Onder andere door:

 • Evaluaties met de gastouders en ouders.
 • Controle op naleving van het pedagogisch beleidsplan/meldcode kindermishandeling.
 • Regelmatige bijeenkomsten en workshops voor de gastouders.
 • Jaarlijks controle van het opvangadres op het gebied van veiligheid, hygiëne en pedagogische kwaliteit.
 • Organiseren en bijwonen van de oudercommissiebijeenkomsten.
 • Afhandeling klachten volgens klachtenprotocol.
 • Optreden als mediator/bemiddelaar, mochten er zich toch problemen voordoen.

label klachtenvrij 2019Gastouderbureau Matchpunt wordt zelf gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport staat in het landelijk register kinderopvang: inspectierapport Matchpunt. U kunt het inspectierapport ook bij ons opvragen of inzien. Matchpunt staat ingeschreven in het landelijk register van gastouderbureaus (LRKP). Daarnaast is Matchpunt aangesloten bij het landelijk loket klachten en geschillen kinderopvang en werkt zij met een oudercommissie die meedenkt en adviseert.

Tarieven 2022

De kosten gastouderopvang kent twee delen die je voor de kinderopvangtoeslag bij elkaar optelt.

1. Tarief gastouderopvang per uur

Gastouders via Matchpunt stellen hun eigen tarief vast. Naast opvangvergoeding kunnen gastouders kosten rekenen voor voeding, luiers etc. Dit wordt in het koppelingscontract vastgelegd. Matchpunt vervult de kassiersfunctie en regelt urenadministratie, facturatie en betalingen.

2. Bureaukosten Matchpunt per maand

Matchpunt rekent voor haar activiteiten bureaukosten. Een vast bedrag per maand per gezin ongeacht het aantal kinderen of uren opvang. Indien het gezin een tweede gastouder heeft wordt er een toeslag berekend voor de 2e of volgende gastouders inden het gaat om meerdere locaties.

Uit de bureaukosten worden onder andere de volgende activiteiten voor ouders en gastouders betaald voor veilige en gezonde kinderopvang die voldoet aan wettelijke en pedagogische richtlijnen:

 • Pedagogische begeleiding en faciliteren (nieuwe) gastouders en ouders;
 • Aan en afmeldingen Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) en Personenregister kinderopvang (continue screening gastouders, huisgenoten en bezoekers);
 • Zoek- en Matchingopdrachten door Matchpunt;
 • Bemiddelings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken ouders en gastouder;
 • Jaarlijkse Risico-inventarisatie per opvanglocatie van de gastouder;
 • Bewaken en controleren verplichte documenten (VOG gastouders en huisgenoten, inschrijving personenregister kinderopvang, diploma’s, kinder-ehbo en bijscholingen;
 • Afsluiten contracten en contractbeheer (verplichte documenten);
 • Maandelijkse facturatie en kassiersfunctie (incasso, betalingen, storneringen);
 • Jaaropgaven gastouders en ouders;
 • Digitaal uren- en facturatieportal “portabase” voor gastouders en ouders;
 • Veilige Administratie en gegevensuitwisseling volgens richtlijnen belastingdienst;
 • Bewaken en ondersteunen (bij)scholing gastouders, jaarlijkse Matchpuntdag;
 • Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders;
 • Informatieverstrekking en nieuwsbrieven;
 • Vraagbaak voor ouders en gastouders;
 • Aansluiting bij geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen;
 • GGD controles.
Bureaukosten Matchpunt Prijs per gezin per maand (BTW vrij) Bijzonderheden
> 30 kind-uren per gezin per maand € 43,- Alle tarieven zijn op basis van automatische incasso.
< 30 uur kind-uren per gezin per maand € 1,43 per uur Bij opvang aan huis met meer dan 1 locatie per gezin (bijv. eigen en opa en oma) geldt een toeslag van € 5,- per maand bovenop het maandelijkse bureautarief op 1 locatie.
0 uren in een maand is geen bureaukosten € 0,- Ouder regelt zelf belastingzaken met toeslagen.nl € 6,52 per uur per kind is het maximum bedrag dat kan worden ontvangen in 2022 voor gastouderopvang (dag- en BSO-opvang.
Matchpunt werkt niet met administratie-, inschrijving- of bemiddelingskosten. Kind-uren zijn alle uren van de kinderen in 1 gezin opgeteld

Matchpunt werkt niet met administratie-, inschrijving of bemiddelingskosten.

Magazine Matchpunt

Met trots presenteer ik dit Magazine ter ere van het 12,5-jarig bestaan van Matchpunt, boordevol ervaring en handige informatie van gastouders, ouders en kinderen.

Klik op het magazine om te bladeren

Privacy verklaring

Wat voor gegevens verwerkt Gastouderbureau Matchpunt


Gastouderbureau Matchpunt verwerkt de volgende persoonsgegevens van Vraagouders:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN nummers vraagouder(s) en kind(eren)
 • Geboortedata vraagouder(s) en kind(eren)
 • IBAN vraagouder
 • Bijzondere persoonsgegevens over de algemene gezondheid of het medicijngebruik van kinderen.
 • Overige informatie actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in het veld met algemene opmerkingen bij het aanmeldformulier op de website.
 • Risico inventarisatie van de woning.

Gastouderbureau Matchpunt verwerkt de volgende persoonsgegevens van Gastouders:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN nummers Gastouder
 • Geboortedatum Gastouder
 • IBAN vraagouder
 • LRKP nummer
 • Kopie EHBO, Kwalificerende opleiding tot gastouder, ID-bewijs, VOG / Koppeling personenregister
 • Uurtarief
 • Werkdagen
 • Risico inventarisatie van de woning
 • Structureel aanwezige personen op de gastouderopvanglocatie
 • Naam, Geboortedatum, Koppeling personenregister / VOG

Doeleinden voor de verwerking

Gastouderbureau Matchpunt verwerkt bovenstaande gegevens om overeenkomsten op te stellen en om uitvoering te geven aan de Wet Kinderopvang. In de wet is vastgelegd aan welke eisen overeenkomsten, facturen, jaaropgaven moeten voldoen evenals aan welke kwaliteitseisen gastouders moeten voldoen (kwalificaties, RIE, personenregister, LRKP).

Gegevensbeheer

De houder en de bemiddelingsmedewerker zijn de enige die gerechtigd zijn voor toegang tot digitale gegevens en het delen daarvan aan bevoegde instanties. De toegang van gegevens is afgeschermd door middel van wachtwoorden. Met de verwerker Atana Software Bv, uitvoerder van het systeem ‘Portabase’ is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Bijzondere gegevens

Kinderopvang en Gastouderopvang dienen in een gezonde en veilige omgeving te kunnen plaats vinden, dat is geregeld in de Wet Kinderopvang.
Gegevens over de gezondheid van kinderen kunnen nodig voor het adequaat aanbieden van gastouderopvang: om een geschikte gastouder/opvangplek te vinden voor een kind of voor het eventueel toedienen van medicatie. Ouders beschrijven dit op een daarvoor bestemd formulier. Op het formulier geven ouders nadrukkelijk toestemming om dit formulier wel / niet op te slaan in de portal van Gastouderbureau Matchpunt.
Het personenregister Kinderopvang wordt uitgevoerd door Duo. Met de invoering van het personenregister hoeft Gastouderbureau Matchpunt geen VOG meer te registreren van alle gastouders die zich aanmelden bij het bureau. Gastouderbureau Matchpunt kan Gastouders die zichzelf in hebben geschreven in het personenregister al dan niet op het verzoek van de Gastouder aan Gastouderbureau Matchpunt koppelen. Aangesloten gastouders en personen die structureel op de opvanglocatie aanwezig zijn tijdens de opvanguren, dienen gekoppeld te zijn aan Gastouderbureau Matchpunt (dit is een vereiste in de Wet Kinderopvang). Gastouders worden door DUO continu gescreend op de VOG categorieën 84 en 86. Aangesloten gastouders verklaren zich nadrukkelijk akkoord dat Gastouderbureau Matchpunt ouders zal informeren over een melding indien Matchpunt een melding ontvangt (via de GGD) uit het Personenregister.
De gastouder kan in het tijdschrijfsysteem verzuimuren registreren. Deze gegevens over verzuim van de gastouder worden geregistreerd om adequate uitvoering te geven aan het arbeidsrechten van de gastouder die behoren tot de regeling Dienstverlening aan Huis.

Versturen van gegevens

De website van Gastouderbureau Matchpunt verzamelt geen cookies. Gastouderbureau Matchpunt maakt gebruik van een SSL-certificaat zodat u gegevens versleuteld kan versturen. Als u het aanmeldformulier dat in de website van Matchpunt is opgenomen invult is dit een beveiligde verbinding.

Opslag van gegevens

Gastouderbureau Matchpunt slaat gegevens op in “Portabase”. Portabase is marktleider in het aanbieden van software (in de cloud) voor Gastouderopvang. Portabase is ontwikkeld door Atane Software B.V.

Delen van gegevens

Facturatiegegevens en persoonsgegevens worden gedeeld met de belastingdienst om uitvoering te geven aan de wet Kinderopvang, dit verloopt via het beveiligde KOI-gegevensportaal van de Belastingdienst.
Gastouderbureau Matchpunt heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met Portabase – Atane software B.V.. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de (facturatie)gegevens 7 jaar in het systeem ten behoeve van de administratieve bewaarplicht.
Persoonsgegevens in de administratie van Gastouderbureau Matchpunt zijn door de Toezichthouder Kinderopvang van de GGD in te zien. Gastouderbureau Matchpunt kan op verzoek van de GGD gegevens delen met de Toezichthouder Kinderopvang. Deze gegevens worden dan gedeeld om uitvoering te geven aan de wet Kinderopvang. De persoonsgegevens voor aanmelding, mutatie en afmelding bij het LRKP register via de formats van de rijksoverheid worden gedeeld met betreffende gemeente waar de gastouderopvang plaatsvindt. Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gedeeld aan derden.

Inzien en aanpassen van gegevens

Vraagouders en Gastouders kunnen hun persoonsgegevens inzien in de portal matchpunt.opvanguren.nl. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien of aan te passen. Dit verzoek kunt u indienen door een mail te sturen naar info@matchpunt.nl. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken de gevraagde / gewijzigde gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De nieuwe privacy wetgeving is in 2018 van start gegaan. Gastouderbureau Matchpunt neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanvullende maatregelen en aanpassing van deze privacyverklaring.

Contact

Matchpunt

Marja van Dijk
Brederostraat 26
8023 AT Zwolle
email: info@matchpunt.nl
telefoonnummer: 06 - 23 87 25 27 (ook buiten kantoortijden bereikbaar)
BTW-id: NL001543200B24

Bemiddelingsmedewerker Vera Jongman (tussen februari en juli 2022 met zwangerschapsverlof)
email: vera@matchpunt.nl
telefoonnummer: 06 - 31 05 55 56 (woensdag en vrijdag)